276°
Posted 20 hours ago

CND Shellac - Mambo Beat 7.3ml/0.25 fl oz

£4.995£9.99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Dr. Sayre, "γιατα άτομαπουβρίσκονταιεντόςκλειστού χώρου, τοδέρματουςδιατρέχειαπό ελάχιστο έωςμηδενικό κίνδυνολόγωμακροπρόθεσμης έκθεσηςστοφωςαπό λάμπαφθορισμού. Άτομαπουκάνουνηλιοθεραπεία ή εργάζονταισεανοιχτό χώροδιατρέχουνπραγματικούςκινδύνουςαπό τηνυπερβολική έκθεσή τουςσεακτίνες UV, πουείναιηκύριααιτίατωνηλιακώνεγκαυμάτωνκαιτουκαρκίνουτουδέρματος". Last week, I had the pleasure of attending the media launch event unveiling the CND Rhythm and Heat Collection, which was held at a salon called Fiorio Cumberland in Yorkville.

Note: Do not re-dip the brush. The bead created in the previous step should be large enough to coat the entire nail. Launching in March, the six cremes have a slightly jellyish formula, which makes them extremely smooth and easy to paint on. UV ότανκρατούντο τιμόνιτουαυτοκινήτου ή κατά την ομιλίαμέσωκινητού τηλεφώνουσεεξωτερικό χώρο, παρά μετηχρήσητηςλάμπας UV. CND γιατανύχια, εκλύεισχεδόναποκλειστικά (σεποσοστό πάνωαπό 99%) ακτίνες UVA-1, δηλαδή τοασφαλέστεροτμήματουφάσματοςτηςυπεριώδουςακτινοβολίας", δηλώνειο Dr. Sayre. Place bead in centre of nail and glide it down to the free edge. Lift brush up, angle finger down and ease brush towards the cuticle line, putting slight pressure on brush. Glide brush towards free edge to complete centre coverage.Art deco design and endless beaches set the scene for a sophisticated getaway with the Rhythm & Heat collection from CND. CND Shellac is a designed with a unique soak off gel polish formula that is currently making it the best selling gel in the world. The Shellac gel will cure beautifully under UV lamps and will last for up to 2 weeks. The perfect mirror finish is gorgeous and will remain chip resistant making it best for manicures.

With the flattened brush, colour a thin line along the free edge of the nail to seal and ensure complete coverage. This seasons trend story is rooted in nature with a sultry blend of colour and design. Put a fresh, graphic spin on a nail classic with the ‘palm French’ manicure, featuring a slightly tinted base with a crescent swoop of dusty rose polish down one side of the nail and a single palm leaf down the other. Perfect for a beach getaway or summer soiree!”– Jan Arnold, CND Co-Founder & Style Director With exotic Caribbean destinations on every fashionista’s travel itinerary, nail designs will feature a mashup of cultural-influence, bold colour and graphic prints. It’s all about sensual style and lavish indulgences.

UV, είναιεπίσηςκαιαπό ταλιγότεροευπρόσβλητααπό αυτή. Σύμφωναμετον Dr. Sayre, "ταχέριαθαχρειαζότανναεκτεθούνσυγκριτικά από 6 έως 10 φορέςπερισσότεροστηνακτινοβολίαγιαναπροκληθεί ελαφρύ έγκαυμα, από ό,τιθαχρειαζότανγιαναπροκληθεί έγκαυμαστοπρόσωπο, τηνκοιλιά ή τηνπλάτη. Οιλάμπες UVγιατανύχιαπροορίζονταιλοιπόνγια ένααπό τα λιγότεροευπρόσβλητατμήματατουσώματόςσας". UVκάθεδύοεβδομάδεςισούταιμε "έξτρα έκθεσηγια 1-2 λεπτά στο φωςτου ήλιουκάθεμέρα, ανάμεσασεδύοραντεβού στο Studio νυχιών", αναφέρειο Doug Schoon, ΕπικεφαλήςΕπιστημονικόςΣύμβουλοςτης CNDκαισυγγραφέαςτουεπιστημονικού έργου Nail Structure and Product Chemistry.

Featured Benefits: Delivers high-performance wear and stunning crystal shine with no nail damage when used as directed; Original Top Coat; XPRESS5 Top Coat and CND LED Lamp deliver faster-than-ever service time and amazing 5-minute removal; NEW DURAFORCE Top Coat offers 25% more protection (15-minute removal) UVγιατανύχια υπάρχουνστηναγορά εδώ καιπάνωαπό 30 χρόνια, και δενυπάρχουναναφορέςοιοποίεςαποδεδειγμένανατιςσυνδέουνμετηνπρόωρηγήρανση ή μεκαρκίνοτουδέρματος. Dr. Robert M. Sayre ( Ph. D.) των Rapid Precision Testing Laboratories(ενόςαπό τουςδημιουργούςτουσυστήματοςμέτρησηςσύμφωναμετηνκλίμακα SPF: "Οιλάμπες UV γιατανύχιαείναι πιοασφαλείςαπό τηνφυσική ηλιακή ακτινοβολία ή από τιςλάμπεςμαυρίσματος”. Being a green fiend, Palm Deco (medium green) is my first choice, followed by Mambo Beat (hot orange-red), and Splash of Teal (blue). I've worn acrylics for decades, but after the pandemic imposed a nearly two-year break from having a full set, my manicurist and I were perplexed that the nail powder and tips were not adhering to my nails for longer than a few days. In an attempt to give me the same look as the acrylics, we decided to try using gel nail polish with the acrylics to see if the full set would adhere longer.The next problem was to find a brand of polish that was safe to use. I'd tried a few brands of 7-free and 10-free polish, and while I liked them, they took forever to dry and didn't last very long. VINYLUX is a breakthrough polish that lasts for 7 days! There is no need for a base coat as it will negate the performance since the adhesives are already in the color coat. The patent pending technology works with natural light to create an enduring, long-lasting polish. While ordinary polishes deteriorate over time, VINYLUX dries naturally to a flawless finish and strengthens its resistance to chip over time.

The good news is that it worked. My acrylics lasted longer and didn't start lifting just days after service. Dr. David Valia, Διευθυντήςγιατην ΈρευνακαιΑνάπτυξητης CND, παρομοιάζειτην έκθεσηαπό τηλάμπα UVμεαυτή από μιαλάμπαφθορισμού εντόςκλειστού χώρου. Εξηγεί ότι "τοποσοστό ενέργειαςπουεκλύεταιαπό μιαλάμπα UVκατά τηδιάρκειαμιαςυπηρεσίαςνυχιώνισούταιπερίπου μετοποσοστό ενέργειαςστηνοποίαεκτίθεται ένα άτομοκατά τηδιάρκειαμιαςημέρας, από μιαλάμπαφθορισμού σεκλειστό χώρο". The only difference in shades between the Vinylux and Shellac collections is that the Vinylux has Splash of Teal (blue creme), and the Shellac has Shimmering Shores (glitter).CND Shellac , μίααπό τιςπιοκοινέςερωτήσειςείναισχετικά μετυχόνκινδύνουςγιατηνυγείαπουμπορεί ναυπάρχουνμε τηνχρήσητης UV λάμπας. Γιαναξεκαθαριστεί ησύγχυσηγύρωαπό αυτό τοζήτημα, σαςπαραθέτουμε 10 δεδομένασχετικά μετιςλάμπες UV , πουπροέρχονταιαπό επιστήμονεςμεειδικέςγνώσειςπάνωστοθέμα: Featured Benefits: Delivers 7-day, chip-resistant wear and a fast-drying, 2-step application; VINYLUX Weekly Top Coat features increased durability with natural light

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment